Rekrutacja

Etapy rekrutacji do Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Krzysztofa Komedy w Bibicach

Procedura przyjęcia kandydatów do NSM I st. im. K. Komedy w Bibicach obejmuje następujące etapy:

Etap I: Podanie i kwestionariusz osobowy

Rodzice kandydatów wypełniają formularz podania i kwestionariusza osobowego (kwestionariusz osobowy), zaznaczając wybór instrumentu oraz podpisując oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w szkole muzycznej.

Kandydaci spoza NSP im. S. Lema oraz Przedszkoli „Bajkowe Królestwo” dołączają do kwestionariusza opinię wychowawcy grupy lub klasy.

Etap II: Badanie przydatności

Kandydaci i ich Rodzice zostają powiadomieni (drogą telefoniczną lub mailową) o terminie badania przydatności.

Badanie przydatności przeprowadza komisja rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora Szkoły. Badanie kandydatów do Szkoły w cyklu 6-letnim polega na wykonywaniu poleceń i ćwiczeń muzyczno-rytmicznych w formie gier i zabaw, w cyklu 4-letnim – na przeprowadzeniu testu sprawdzającego predyspozycje i zdolności muzyczne.

Zadania i ćwiczenia przeprowadzane podczas badania przydatności obejmują w szczególności:

– śpiewanie autorskich melodii lub dowolnych piosenek

– dokończenie melodii rozpoczętej przez nauczyciela (poprzednik-następnik)

– wyklaskanie podanego rytmu

– powtórzenie głosem dźwięku zagranego przez nauczyciela na fortepianie

– powtórzenie głosem melodii zanuconej lub zagranej przez nauczyciela

– określenie trybu zagranej melodii (dur/moll – wesoło/smutno)

– określenie wysokości podawanych dźwięków (wyższe, niższe, średnie)

– określenie dynamiki słyszanej melodii (cicho, głośno, średnio)

– określenie charakteru słyszanej muzyki (skocznie, wesoło, tanecznie, smutno, ponuro)

– usłyszenie i podanie ilości dźwięków zagranych w akordzie

– zbadanie predyspozycji psychofizycznych i manualnych kandydata do gry na wybranym instrumencie.

Po przeprowadzeniu badania przydatności Dyrektor Szkoły informuje kandydatów i ich Rodziców o wynikach rekrutacji.

Etap III: Opłata wpisowa i podpisanie umowy

Rodzice kandydatów, którzy zostali przyjęci do NSM I st. im. K. Komedy w Bibicach, opłacają jednorazowe wpisowe wg cennika podanego na stronie internetowej Szkoły. Po zaksięgowaniu opłaty wpisowej Dyrektor Szkoły podpisuje z Rodzicami ucznia umowę, obowiązującą na cały cykl kształcenia.

Etap IV: Rozpoczęcie nauki w NSM I st. im. K. Komedy w Bibicach

Po podpisaniu umowy z Dyrektorem Szkoły, Rodzice ustalają z nauczycielami terminy zajęć indywidualnych ucznia oraz terminy grupowych zajęć teoretycznych.

Szczegóły w Regulaminie rekrutacji